بیزرا BEZZERA

دفترچه راهنما ، لیست قطعات یدکی ، دستورالعمل راه اندازی ، ویدیوی آموزشی

دفترچه راهنمای ماشین اسپرسو حرفه ای بیزرا Bezzera

اسپرسو ماشین بتزرا

دفترچه راهنمای آسیاب قهوه حرفه ای بیزرا Bezzera

آسیاب قهوه بتزرا

دفترچه راهنمای اسپرسو نیمه حرفه ای بیزرا Bezzera

اسپرسو ماشین

دفترچه راهنمای آسیاب قهوه نیمه حرفه ای بیزرا Bezzera

آسیاب قهوه بتزرا

دستورالعمل راه اندازی اسپرسو ماشین حرفه ای بیزرا Bezzera

اسپرسو ماشین حرفه ای بتزرا

دستورالعمل راه اندازی اسپرسو ماشین نیمه حرفه ای بیزرا Bezzera

اسپرسو ماشین نیمه حرفه ای بتزرا

دستورالعمل راه اندازی آسیاب قهوه حرفه ای بیزرا Bezzera

آسیاب قهوه بتزرا

دستورالعمل راه اندازی آسیاب قهوه نیمه حرفه ای بیزرا Bezzera

آسیاب قهوه نیمه حرفه ای